Om läkemedelsstatistiken

På den här sidan hittar du information om vilken läkemedelsstatistik som kan lämnas ut och vad som inte kan lämnas ut.

Statistik som beskriver försäljningsvolymer av enskilda läkemedelsprodukter lämnas i de flesta fall inte ut. Socialstyrelsen gör en prövning av varje enskild beställning.

Vad kan lämnas ut?

 • Antalet patienter som hämtat ut en viss läkemedelsprodukt eller antalet expedieringar av produkten där försäljningsvolym inte framgår.
 • Vid utlämnande av data för forskning kan uppgifter som avspeglar försäljningsvolymer finnas med. Då skyddas uppgifterna av sekretess också hos mottagaren.
 • Ett företag som säljer läkemedel i Sverige kan normalt få ut volyminformation om sina egna produkter.
 • Vid ett samtycke från det företag som säljer en produkt kan volyminformation lämnas ut.
 • Om det finns minst tre företag som säljer läkemedel inom en substans (ATC-kod) så kan försäljningsvolymer normalt lämnas ut på ATC-nivå.

Eftersom varje enskild beställning prövas kan en beställare få ut information om olika produkter på olika nivåer inom en och samma beställning. För egna produkter, eller för produkter där man har ett samtycke, kan beställaren få ut fullständig information inklusive försäljningsvolymer.

Vad kan inte lämnas ut?

Normalt kan uppgifter som pekar ut en specifik läkemedelsprodukt inte lämnas ut tillsammans med uppgifter som anger försäljningsvolymer. Det betyder att

 • ett läkemedels varunummer (varu-id),
 • namn på ett läkemedel (produktnamn), eller
 • substans (ATC-kod) som bara tillhandahålls av en aktör på marknaden

inte kan lämnas ut i kombination med

 • antalet expedierade förpackningar,
 • antalet definierade dygnsdoser (DDD), eller
 • kostnadsuppgifter.

Mer information

Bakgrund till den ändrade tolkningen av reglerna kring utlämnande av läkemedelsstatistik

Efter en rättsutredning i januari 2019 kom Socialstyrelsen fram till att statistik som beskriver försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter inte kan lämnas ut. Bakgrunden till rättsutredningen var en dom i kammarrätten som fann att sådana uppgifter omfattas av sekretess, eftersom de är hänförliga till enskilda företag och rör företagens ekonomiska förhållanden (Kammarrätten i Stockholm, mål 2359-18).

Det aktuella lagrummet är 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). E‑hälsomyndigheten kom samtidigt till samma slutsats vad gäller deras läkemedelsstatistik.

Egen produkt och att ge samtycke

Det företag som säljer en läkemedelsprodukt i Sverige förfogar också över sekretessen avseende produkten. Det innebär att företaget normalt kan få ut statistik om försäljningsvolymer av produkten, och också ge samtycke till att andra får ta del av sådan statistik. I första hand är det parallelldistributör eller lokal representant som förfogar över sekretessen. Finns ingen sådan så är det annan innehavare av försäljningstillstånd som har denna rätt (till exempel MAH, Marketing Authorisation Holder).

För att avgöra vilket företag som förfogar över sekretessen utgår Socialstyrelsen från LiiV (E-hälsomyndighetens system där leverantörer lämnar information om läkemedel för överföring till produkt- och artikelregistret VARA). Om det finns osäkerhet om vilket företag som förfogar över sekretessen så hänvisar vi till en sökning i VARA på E-hälsomyndighetens webbplats. Det företag som visas för varje produkt är vägledande.

Möjligheten att lämna samtycke är reglerad i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 12 kap. 2 § 1 st. kan en enskild helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för denne. Av 10 kap. 1 § framgår dessutom att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det.

Detaljerad information om samtycke

Det företag som säljer en läkemedelsprodukt kan genom att ge sitt samtycke låta annan beställare ta del av försäljningsvolymer av produkten. Företaget har rätt att välja vad som ska lämnas ut.

Ett samtycke kan vara brett, men kan också vara avgränsat till en viss uppgift eller en viss mottagare. För att Socialstyrelsen ska kunna lämna ut uppgifter om försäljningsvolymer behöver samtycket innehålla:

 • Namn, organisationsnummer och momsregistreringsnummer för det bolag som efterger sin sekretess.
 • Underskrift av behörig firmatecknare för det bolag som efterger sin sekretess samt namnförtydligande, titel, datum och plats (ort) för underskriften.
 • Från vilket register uppgifterna ska hämtas.
 • Att samtycket avser uppgifter om företagets ekonomiska förhållanden.
 • Vilka uppgifter, eller kategorier av uppgifter, som får lämnas ut.
 • Till vilken/vilka mottagare, eller kategori(er) av mottagare, som uppgifterna får lämnas ut.
 • Tidsbegränsning för hur länge samtycket gäller, max 1 år.

Bifoga samtycke med en beställning

Skanna in samtycket och bifoga det med statistikbeställningen eller mejla det till registerservice@socialstyrelsen.se. Dokumentet kan skickas in antingen av företaget som samtycker, eller av den som vill beställa statistik som kräver samtycket. Ett samtycke kan dras tillbaka när som helst. Kontakta i så fall Socialstyrelsen.

Prövning av varje enskild beställning

Genom att vi prövar den enskilda beställningen kan vi lämna ut data på olika nivå för olika produkter i samma beställning.

Även inom ramen för statistikbeställningar kan det vara aktuellt med individdata, men med mycket begränsad information om patienterna så att ingen enskild riskerar att pekas ut. I en sådan sammanställning kan vi ange både produktens identitet och den uthämtade mängden för de produkter där beställaren har rätt att få denna information.

För övriga produkter tar vi däremot bort antingen mängdinformationen eller de uppgifter som pekar ut en specifik produkt. Namnet eller varunumret är självklart sådant som pekar ut en produkt, men det kan också gälla uppgifter som gör det möjligt att bakvägsidentifiera produkten. Exempel på sådana uppgifter kan vara förpackningsstorlek eller styrka i de fall då bara ett företag tillhandahåller den specifika storleken eller styrkan.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: