Att tolka rapportens resultat

Vägledning när du ska tolka resultaten i en standardrapport

Rapporten svarar på flera frågeställningar

Eftersom standardrapporten är utformad för att svara på flera olika frågeställningar innehåller den mycket information som presenteras med flera olika skärningar och redovisningsnivåer. Det kan vara så att du inte är intresserad av all information. Identifiera de tabeller som är relevanta för dig.

Tidsperioder för population och topplistor

Var försiktig med antaganden om att det finns ett samband mellan de diagnoser och/eller läkemedel som definierar populationen och topplistorna för läkemedel eller huvuddiagnoser.

Korta tidsperioder

Om du har valt en kortare tidsperiod som ett eller två år för att definiera populationen och topplistorna, ligger alla händelser nära varandra i tid.

Det betyder inte att diagnosen eller läkemedlet som definierar populationen nödvändigtvis har något samband med övriga utfall i topplistorna.

Men om tidsperioden är kortare och händelser ligger nära i tid är det högre sannolikhet att de är relaterade.

Långa tidsperioder

Om du har valt en lång tidsperiod för att definiera populationen och en lång tidsperiod för topplistorna, kan det eventuellt vara svårt att dra någon slutsats mellan de diagnoser och/eller läkemedel som definierar populationen och de läkemedel/diagnoser/åtgärdskoder som finns i topplistorna. Detta eftersom händelserna kan ligga långt ifrån varandra i tid och inte vara relaterade.

Till exempel kan en person ha kommit med i populationen först i slutet av en lång tidsperiod, men i topplistorna redovisas samtliga läkemedel för hela den valda tidsperioden.

Om tillstånden som definierar populationen är medfödda eller kroniska kan det eventuellt vara rimligt med långa tidsperioder, men för andra tillstånd mindre relevant.

De olika populationerna

Om du har beställt en standardrapport där populationen baseras på både läkemedelsregistret och patientregistret under en vald tidsperiod, presenteras resultaten för fyra olika populationer.

1. Totalpopulationen

De personer som har minst en expediering i läkemedelsregistret och/eller minst en vårdkontakt registrerad i patientregistret.

2. Delpopulation läkemedelsregistret (LMED)

De personer som har minst en expediering i läkemedelsregistret, oavsett diagnoser.

3. Delpopulation patientregistret (PAR)

De personer som har minst en vårdkontakt registrerad i patientregistret, oavsett läkemedel.

4. Delpopulation BÅDA

De personer som har minst en expediering i läkemedelsregistret och minst en vårdkontakt registrerad i patientregistret.

Är du endast intresserad av totalpopulationen?

Fokusera på resultaten till totalpopulationen och bortse från övriga tabeller.

Är du endast är intresserad av delpopulation BÅDA?

Fokusera på resultaten som rör delpopulation BÅDA.

Har du enbart valt ett av registren?

Då redovisas resultatet enbart för 2 respektive 3 ovan, och det blir lite lättare att navigera bland alla tabeller.

Bra att känna till

  • Patientregistret innehåller inga uppgifter om primärvård. Det har endast uppgifter om vårdkontakter inom sluten vård och läkarbesök i specialiserad öppen vård.
  • Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om förskrivna och expedierade läkemedel som hämtats ut mot recept. Registret innehåller inga uppgifter om rekvisitionsläkemedel.
  • Endast personer med giltigt personnummer ingår i rapporten. Personer utan personnummer finns alltså inte med, till exempel asylsökande.
  • Båda registren uppdateras löpande. Därför kan resultatet bli olika för samma beställning om de görs vid olika tillfällen.

Läs mer: Vilka uppgifter finns i patientregistret?

Läs mer: Vilka uppgifter finns i läkemedelsregistret?

Helår kan sakna data i två fall

Data går endast att beställa för helår, men i vissa fall är årsdata inte komplett. Det som avgör är när du gör beställningen. Dessa är fallen då helårsdata inte är komplett:

1. Standardrapport med data från föregående år

Vid körning innan mitten på april, kommer data från slutet av föregående år inte ha kommit in – det finns en eftersläpning på tre månader.

Exempel: Beställer du en standardrapport i februari och har med föregående år, kommer föregående år endast att innehålla data till och med oktober.

I standardrapporten ser du exakt vilka år och månader som data baserats på.

2. Standardrapport med data från pågående år

En standardrapport som inkluderar pågående år kommer att baseras på data till och med tre hela månader innan körning.

Exempel: Beställer du en standardrapport i oktober och har med innevarande år, kommer innevarande år endast innehålla data till och med juli.

I standardrapporten ser du exakt vilka år och månader som databaserats på.

Att tänka på när helårsdata inte är komplett

  • Siffror för det ofullständiga året är inte jämförbara med tidigare år.
  • År med få tillgängliga månader riskerar att generera många kryss.
  • Det går inte att själv välja specifika månader. Körningsdatum bestämmer senast tillgängliga månad.

Kontakt

Registerservice
Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: