Förbered beställning

Hur kan du tänka för att få ut så mycket som möjligt av en standardrapport? Här får du tips och vägledning.

Innan du gör en beställning bör du undersöka populationen med stöd av den här sidan.

Rapporten levereras och faktureras nämligen även om den endast består av kryss, det vill säga resultat som behövt döljas på grund av små tal. Kryss sätts för en cell om antalet personer är mellan 1 och 9. Vid behov kan ytterligare celler kryssas för att det inte ska gå att räkna fram celler med 1–9 personer.

Att tänka på vid flera läkemedel och diagnoser

Resultat för enskilda läkemedel och diagnoser redovisas inte om du har valt flera läkemedel eller diagnoser.

Vill du se resultat för enskilda läkemedel och diagnoser behöver du göra flera beställningar.

Ta hjälp av statistikdatabasen

I statistikdatabasen kan du få en grov uppfattning om antalet personer med vissa diagnoser eller läkemedel (ATC-koder). Du kan också få en uppfattning om könsfördelning och åldersfördelning samt se hur fördelningen mellan olika år är.

Även om dina tänkta val är annorlunda och mer specificerade än det som presenteras i statistikdatabasen brukar ett besök vara väl investerad tid.

Statistikdatabasen: Läkemedel med ATC-koder

Statistikdatabasen: Diagnoser i patientregistret

Tips vid val av kön och ålder

  • Om de diagnoser och/eller de läkemedel du vill studera företrädesvis tillhör ett kön, kan det vara en idé att endast välja det könet. På detta sätt kan du undvika att onödigt många celler i resultatet måste döljas (på grund av små tal). Dessutom får du en tydligare bild för en mer homogen grupp.
  • Om de diagnoser och/eller de läkemedel du vill studera har en skev åldersfördelning, kan det vara en idé att endast välja en eller två av de valbara åldersgrupperna. Exempelvis kan du utesluta barnen (0-17 år) om det är läkemedel som företrädesvis ges till vuxna.

Tips vid val av register

Du kan välja att skapa en population baserad enbart på läkemedelsregistret (LMED), enbart på patientregistret (PAR) eller på båda registren.

  • Är du intresserad av personer med ett specifikt läkemedel och specifika diagnoser? Välj både läkemedelsregistret och patientregistret.
  • Är du intresserad av personer som har hämtat ut specifika läkemedel, oavsett diagnos? Välj enbart läkemedelsregistret.
  • Är du intresserad av personer med specifika diagnoser, oavsett vilka läkemedel personen har hämtat ut? Välj enbart patientregistret.

Oavsett registerval för populationen så kommer standardrapporten att generera populationens resultat från båda registren.

Tips vid val av tidsperioder

När du ska bestämma vilka tidsperioder du önskar få statistik för, fundera på vad som är intressant för dig.

Beroende på vilket tillstånd och/eller vilket läkemedel du studerar kan det vara lämpligt att begränsa valet av tidsperioder, både för definitionen av population och för de år som statistiken ska redovisa.

Långa tidsperioder kan vara rimligt när det gäller medfödda eller kroniska tillstånd, men för mer kortvariga tillstånd kan det bli missvisande med långa tidsperioder.

Mer kortvariga tillstånd fungerar bättre med kortare tidsperioder, som ett eller två år. Det blir färre personer till antalet, men läkemedel, diagnoser och åtgärder som redovisas i topplistorna förekommer närmare i tid. Vad som är korta respektive långa tidsperioder är dock olika för olika tillstånd.

Helår kan sakna data i två fall

Data går endast att beställa för helår, men i vissa fall är årsdata inte komplett. Det som avgör är när du gör beställningen. Dessa är fallen då helårsdata inte är komplett:

1. Standardrapport med data från föregående år

Vid körning innan mitten på april, kommer data från slutet av föregående år inte ha kommit in – det finns en eftersläpning på tre månader.

Exempel: Beställer du en standardrapport i februari och har med föregående år, kommer föregående år endast att innehålla data till och med oktober.

I standardrapporten ser du exakt vilka år och månader som data baserats på.

2. Standardrapport med data från pågående år

En standardrapport som inkluderar pågående år kommer att baseras på data till och med tre hela månader innan körning.

Exempel: Beställer du en standardrapport i oktober och har med innevarande år, kommer innevarande år endast innehålla data till och med juli.

I standardrapporten ser du exakt vilka år och månader som databaserats på.

Att tänka på när helårsdata inte är komplett

  • Siffror för det ofullständiga året är inte jämförbara med tidigare år.
  • År med få tillgängliga månader riskerar att generera många kryss.
  • Det går inte att själv välja specifika månader. Körningsdatum bestämmer senast tillgängliga månad.

Kontakt

Registerservice

Redo att göra din beställning?

Gå till sidan Gör din beställning

Vill du veta allt om standardrapporter?

Gå till sidan Om standardrapporter

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: