Förbered beställning

Här har vi samlat information och tips om hur du kan tänka när du ska beställa en standardrapport för att du ska få ut så mycket som möjligt av rapporten, i relation till vad du är intresserad av.

För att få en uppfattning om hur resultatet av en beställning ser ut kan du också titta på exemplen som presenteras här.

Du kan också hitta en del tips i blankettbilagan som du hittar här.

Att tänka på innan beställning

Fundera igenom vad som ska definiera den population du är intresserad att få statistik om, och vad som är i fokus för dig. Du har möjlighet att göra flera olika val, men valen är begränsade eftersom standardrapporten tas fram på ett automatiserat sätt.
Detta gör att du troligtvis inte kan få svar på alla dina frågor, men du har möjlighet att få en grov uppskattning om populationsstorlekar, vad populationerna har för andra huvuddiagnoser, läkemedel (ATC-koder), medicinska- och kirurgiska åtgärder och viss information om rekvisitionsläkemedel med hjälp av en standardrapport.
Vi levererar rapporten även om den endast består av kryss, resultat som behövt döljas på grund av små tal. Därför är det viktigt att undersöka populationen med nedanstående anvisningar innan beställningen görs.


Ta hjälp av statistikdatabasen

I statistikdatabasen kan du få en grov uppfattning om antalet personer med vissa diagnoser eller läkemedel (ATC-koder). Du kan också få en uppfattning om hur fördelningen mellan könen är, samt hur åldersfördelningen ser ut. Utöver det kan du se hur fördelningen mellan åren är.
Även om dina tänkta val är annorlunda än det som presenteras i statistikdatabasen (flera olika diagnoser, flera olika ATC-koder, diagnos på fyrställig nivå, information från båda registren), brukar det gå att få en ganska bra uppfattning om ålder och könsfördelning, samt hur många personer som är aktuella per år.

ATC-koder i läkemedelsregistret i statistikdatabasen hittar du här.
Diagnoser i patientregistret i statistikdatabasen hittar du här. 

Val av kön och ålder

Fundera igenom vad som är relevant vad gäller kön och ålder i din frågeställning.
Som ett exempel, om de diagnoser och/eller de läkemedel du vill studera företrädesvis tillhör ett kön, kan det vara lämpligt att endast välja det ena könet. På detta sätt kan du undvika att onödigt många celler i resultatet måste döljas (på grund av små tal), samt att du får en mer tydlig bild för en mer homogen grupp.
På samma sätt om de diagnoser och/eller de läkemedel du vill studera har en mycket skev åldersfördelning, kan det vara lämpligt att endast välja en eller två av de valbara åldersgrupperna. Exempelvis kan du utesluta barnen (0-17 åringarna) om det är läkemedel som företrädesvis ges till vuxna.
Om du däremot är intresserad av hur många personer totalt du får tag på i läkemedelsregistret och/eller patientregistret (oavsett ålder- och könsfördelning), då gör du inga begränsningar i valen av ålder och kön.

Val av register

Oavsett om du är intresserad av en population som baseras enbart på läkemedelsregistret (LMED), enbart på patientregistret (PAR) eller på båda registren, så samkörs registren och statistik redovisas på flera olika sätt, med information från de båda registren.

• Om du är intresserad av personer med ett visst läkemedel och vissa diagnoser ska du välja både läkemedelsregistret och patientregistret.

• Om du är intresserad av personer som har hämtat ut vissa läkemedel, men oavsett diagnos, då väljer du enbart läkemedelsregistret.

• Om du är intresserad av personer med vissa diagnoser, oavsett vilka läkemedel personen har hämtat ut, då väljer du enbart patientregistret.


Val av tidsperioder

När du ska bestämma vilka tidsperioder du önskar få statistik för, fundera gärna noggrant på vad som är intressant för din beställning. Beroende på vilket tillstånd och/eller vilket läkemedel du studerar kan det vara lämpligt att begränsa valet av tidsperioder, både för definitionen av populationen och de år som topplistorna ska redovisa.

Om du undersöker vilka andra läkemedel/diagnoser/åtgärder/rekvisitionsläkemedel som en definierad population har registrerat i våra register, rekommenderas det att du väljer lämpliga tidsperioder för din frågeställning. Långa tidsperioder kan eventuellt vara rimligt när det gäller medfödda tillstånd, men för andra mer kortvariga tillstånd kan det bli missvisande med långa tidsperioder i topplistorna.

Mer kortvariga tillstånd fungerar däremot bättre med kortare tidsperioder, som ett eller två år. Det blir färre personer till antalet, men läkemedel, diagnoser, åtgärder och rekvisitionsläkemedel som redovisas i topplistorna förekommer närmare i tid. Vad som är korta respektive långa tidsperioder är dock olika för olika tillstånd.

Publiceringsdatum: