Användarvillkor för eget utrymme

1. Allmänt och accepterande av användarvillkoren

Socialstyrelsen tillhandahåller en tjänst, ”Eget utrymme för registerbeställningar” (Tjänsten), till den som vill göra en beställning av data till forskning, statistik eller dödsorsaker till kvalitetsregister. Tjänsten tillhandahålls inom myndighetens it-miljö. Användningen av Tjänsten är kostnadsfri.

Den person som gör en beställning benämns i dessa villkor som ”Användaren”.

Användaren kommer åt Tjänsten via Socialstyrelsens webbplats. För att få åtkomst till Tjänsten måste Användaren logga in med BankID. Användaren ska följa de regler och krav som gäller för den e-legitimation hen använder.

Genom att logga in och påbörja en beställning godkänner användaren dessa villkor för Tjänsten. Användarvillkoren anger hur Användaren får använda Tjänsten.

Användare av Tjänsten kan företräda en organisation inom den offentliga eller privata sektorn. Organisationen svarar i sådant fall för att den person som använder Tjänsten är behörig att göra detta för organisationens räkning. En användare kan också använda Tjänsten för egen räkning. Syftet med Tjänsten är att förenkla och underlätta för Användaren att göra en registerbeställning.

2. Eget utrymme

Tjänsten är ett eget utrymme som är en arbetsyta som kan disponeras av Användaren vid förberedelsen av en registerbeställning. Det egna utrymmet är insynsskyddat. Enbart Användaren har tillgång till de uppgifter som finns lagrade i utrymmet. Det egna utrymmet är vidare administrerat så att Socialstyrelsen inte kan komma åt de uppgifter som Användaren lagrar i utrymmet. Uppgifterna och handlingarna som Användaren sparar i det egna utrymmet är således inte inkomna till Socialstyrelsen.

I det egna utrymmet kan Användaren tillfälligt lagra handlingar som ett led i arbetet med att förbereda en beställning. Den tillfälliga lagringen och därmed rätten att använda det egna utrymmet är begränsad i tiden. Tiden beräknas från det att det egna utrymmet aktiveras av Användaren för en viss beställning. Om en beställning inte skickas in inom 30 dagar upphör rätten att använda utrymmet och de data som har lagrats i utrymmet tas bort. Uppgifter som har tagits bort går inte att återskapa.

Om de uppgifter som Användaren har sparade i det egna utrymmet - på grund av misstag, fel i tjänsten eller annat liknande skäl - skulle administreras så att uppgifterna blir allmänna hos Socialstyrelsen, i strid med det här avtalet, så ska Socialstyrelsen utan dröjsmål radera dessa uppgifter i enlighet med ett av Socialstyrelsen meddelat gallringsbeslut, såvida detta inte strider mot lag eller författning.

De användare som företräder en myndighet omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet. Det innebär att en eventuell begäran om att få ta del av en handling som finns i en sådan användares egna utrymme ska handläggas av den användaren.

3. Användarens ansvar vid användning av tjänsten

Tjänsten får bara användas i enlighet med användarvillkoren. Tjänsten får inte användas för något annat ändamål än att upprätta och skicka in en beställning av data till forskning, statistik eller dödsorsaker till kvalitetsregistren. Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som innebär att Användaren:

  1. begår brottslig handling
  2. behandlar personuppgifter i strid mot reglerna om persondataskydd
  3. förvarar information med brottsligt innehåll
  4. kopierar eller ändrar programvara som ingår i Tjänsten eller försöker få tillgång till källkoden till sådan programvara
  5. för in eller bevarar uppgifter eller handlingar som saknar betydelse för det ändamål som Tjänsten ska användas för eller som
  6. är säkerhetsmässigt skadligt, som till exempel skadlig kod
  7. utger sig för att vara någon annan eller på annat sätt ger en falsk beskrivning av sin identitet

Användaren ska utan dröjsmål rensa bort uppgifter i Tjänsten som inte behövs för att använda den i enlighet med de villkor som gäller.

Användaren ska omedelbart meddela Socialstyrelsen vid misstanke om att någon obehörig har fått tillgång till tjänsten.

4. Drift och underhåll

Socialstyrelsen har rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftsmässiga skäl. Socialstyrelsen ska informera Användaren om planerade avbrott.

5. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.