Förbered beställningen

Innan du gör en beställning är det viktigt att du funderar igenom vad du vill ha svar på och hur resultatet ska presenteras. Behöver du göra en komplettering till din beställning i efterhand kan vi inte behandla den med förtur, utan den ställs i samma kö som nya beställningar. Det kan också medföra ytterligare kostnader.

Från att du påbörjar fylla i ett formulär har du 30 dagar på dig att slutföra och skicka in beställningen. Under den perioden kan du spara och återkomma till formuläret.

Om din beställning kräver sambearbetning med data från annan registerhållare än Socialstyrelsen måste du själv ta kontakt även med denna.

Så här förbereder du din beställning

Du specificerar det du vill beställa genom att använda till exempel variabler och koder. Du hittar information om våra register och variabelförteckningar på registersidorna, och information om koderna på våra sidor om klassificering och koder. En statistikbeställning presenteras oftast i någon typ av tabell. Har du ett tabellförslag som beskriver vilken uppställning du tänker dig, kan du med fördel bifoga tabellförslaget.

Beskriv urval och begränsningar

Om du beställer aggregerad statistik eller ett material på individnivå, är det viktigt att du beskriver hur din beställning ska avgränsas för den studiepopulation du väljer. Här är exempel på några urvalskriterier:

 • Vilket/vilka register ska användas för att identifiera studiepopulationen?
 • Vilka årgångar av registret ska användas?
 • Ska ålder, kön, hemort (län, kommun) eller vårdgivare (region) användas för att avgränsa populationen?
 • Ska beställningen innehålla antalet incidenta fall (nya patienter som förekommer för första gången i register man väljer), eller prevalenta fall (antalet patienter i vård med ett visst läkemedel, till exempel antalet unika patienter som hämtat ut ett specifikt läkemedel under året)?

Önskar du befolkningsrelaterade tal, exempelvis antal unika patienter som hämtat ut ett specifikt läkemedel per 100 000 invånare, anger du det i beställningen.

Beskrivning av incidenta och prevalenta fall

Med antal prevalenta patienter menar vi antalet unika patienter som förekommer i valt/valda register, med något utfall, under vald tidsperiod (vanligtvis årsvis). Till exempel antal unika patienter som hämtat ut ett specifikt läkemedel under året.

Med antal incidenta patienter menar vi antalet nya patienter, det vill säga patienter som förkommer för första gången i valt/valda register, med något utfall, under vald tidsperiod.

Ett incident fall av akut hjärtinfarkt kan till exempel definieras som ett slutenvårdstillfälle där akut hjärtinfarkt med diagnos koderna I21 eller I22 (enligt ICD10) registreras som huvud- eller bidiagnos och att det har gått minst 28 dagar efter ett eventuellt föregående vårdtillfälle med en sådan diagnos.

I tabellen ser du en presentation av incidens- och prevalenstal.

Beskriv önskat utfall

Beskriv även vilken information, mått eller utfall du vill få ut på din studiepopulation. Det kan till exempel vara antal personer som har vårdats för en viss diagnos, antal vårddagar eller vårdtillfällen.

Här är exempel på frågor för tre av våra vanligaste register som hjälper till att definiera din studiepopulation och utfall:

Patientregistret
 • Vilka diagnoser, ICD-koder, ska ingå?
 • Ska diagnoser inom både slutenvård och specialiserad öppenvård ingå?
 • Ska enbart huvuddiagnoser eller även bidiagnoser ingå?
 • Om diagnoser före år 1997 ska användas behöver du ange koder enligt tidigare versioner av ICD.
 • Om vårdåtgärder, KVÅ-koder, ska ingå anger du de relevanta koderna i beställningen.
 • Var uppmärksam på att patientregistret inte innehåller uppgifter om primärvård.
Läkemedelsregistret
 • Vilka ATC-koder ska användas? Du kan själv söka efter ATC-koder på FASS:s hemsida.
 • Var uppmärksam på att registret inte innehåller uppgifter om receptfria läkemedel eller läkemedel som ges direkt till patienten på t.ex. sjukhus, s.k. rekvisitionsläkemedel.
Dödsorsaksregistret

Fakturauppgifter

Viktigt att du förbereder fakturaadress, organisationsnummer och referens. Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 600 kr.

Vill du få tillgång till dina personuppgifter

Är du privatperson och vill få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, till exempel i läkemedelsregistret eller våra andra register, finns mer information och blanketter för det på Socialstyrelsens webbplats.

När du skickat in din beställning

När vi fått din beställning mejlar vi en bekräftelse med ett ärendenummer. I mejlet bifogar vi också en kopia av beställningen. Om du behöver komplettera beställningen skickar du ett mejl till registerservice@socialstyrelsen.se. Ange ditt ärendenummer som referens.

 


Gör din beställning

 

 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: