Sekretessprövning hos Socialstyrelsen

Uppgifterna i Socialstyrelsens hälsodataregister, socialtjänstregister samt dödsorsaksregister är belagda med absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Vi kan dock lämna ut data från våra register för forskningsändamål genom ett undantag i offentlighets- och sekretesslagen.

Uppgifterna i Socialstyrelsens hälsodataregister, socialtjänstregister samt dödsorsaksregister är belagda med absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

Om utlämnande av uppgifter

Sekretessprövningen tar sitt avstamp i offentlighets och sekretesslagen, dataskyddsförordning (EU) 2016/679 samt etikprövningslagen och syftar till att värna den personliga integriteten hos forskningspersonerna.

Varje utlämnande måste föregås av ett formellt skriftligt beslut som bygger på en särskild sekretessprövning där Socialstyrelsen utreder om det finns juridiskt stöd för att bryta sekretessen enligt offentlighets och sekretesslagen (24:8). Detta gäller nya ärenden så väl som när man beställer uppdateringar av pågående projekt där Socialstyrelsen tidigare har lämnat ut uppgifter.

Sekretessprövningen startar när handläggaren går igenom ärendet och kan ses som en fortlöpande process under det att handläggaren för en dialog med beställaren som mynnar ut i en specifikation. Sekretessprövningen kan avslutas först efter det att specifikationen är bekräftad då det är först då som Socialstyrelsen har en klar bild över beställningens omfattning och vilket stöd för utlämnandet som finns. Först efter att sekretessprövningen är genomförd kan ett formellt beslut fattas i ärendet.

Godkännande av Etikprövningsmyndigheten

Lag om etikprövning av forskning som avser människor specificerar att behandling av känsliga personuppgifter i forskningssyfte endast får ske om behandlingen godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Notera att det är behandlingen av de känsliga personuppgifterna som måste godkännas av Etikprövningsmyndigheten och inte uppgifterna i sig.

En konsekvens av detta är att det i den forskningsetiska ansökan uttryckligen måste framgå att uppgifterna ska komma från ett namngivet register hos Socialstyrelsen. Om ansökan som godkänts av Etikprövningsmyndigheten specificerar att diagnosuppgifter ska sökas i sjukhusjournaler så kan Socialstyrelsen inte lämna ut diagnosuppgifter från patientregistret även om det i princip rör sig om samma uppgifter som finns i sjukhusjournalerna.

Ett godkännande av projektet från Etikprövningsmyndigheten är en förutsättning för att känsliga personuppgifter får behandlas men det innebär automatiskt inte att Socialstyrelsen får bryta sekretessen och lämna ut uppgifterna till beställaren utan det utgör endast en del av den sekretessprövning som Socialstyrelsen är skyldig att göra inför varje utlämnande.

Vad som bland annat granskas i sekretessprövningen

När Socialstyrelsen utför en sekretessprövning så granskas bland annat följande:

  • Att ändamålet för beställningen är forskning. Sekretessen kan inte brytas för andra ändamål, som till exempel kvalitetsarbete, klinisk behandling, utbildning eller tillsyn.
  • Projektet ska vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten och både ansökan och beslutet från Etikprövningsmyndigheten ska bifogas i ansökan till Socialstyrelsen.
  • Att forskningsprojektet är avgränsat i omfattning och med tydliga tidsramar.
  • Att beställningens omfattning endast är uppgifter som godkänts av Etikprövningsmyndigheten till exempel vilka register som ingår, vilka årgångar eller om en kodnyckel ska sparas för framtida uppdateringar.
  • Att de beställda personuppgifterna är förenliga enligt dataskyddsförordningen, bland annat med avseende på att de är ändamålsenliga, relevanta och inte för omfattande för ändamålet.
  • Att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.
  • Vilket sekretesskydd som finns hos beställaren. Är du som beställare osäker på vilket sekretesskydd som gäller, bör du kontakta ditt dataskyddsombud eller jurist, för att få svar innan du skickar in din beställning. Finns inget sekretesskydd kan vi upprätta ett förbehåll som reglerar sekretesskyddet.
Publiceringsdatum: