Information om behandling av personuppgifter i Eget utrymme för registerbeställningar

1. Allmänt

Socialstyrelsen behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Enligt dataskyddsförordningen krävs det att man har rättsligt stöd för att behandla personuppgifter. Utan ett rättsligt stöd är behandlingen inte tillåten. Enligt dataskyddförordningen är det tillåtet att behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Den uppgift som ska utföras ska då vara reglerad i svensk rätt eller EU-rätt. Regeringen har genom förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen gett myndigheten i uppdrag att ge service till aktörer som vill använda data från register inom vård om omsorgsområdet. Tjänsten är därmed reglerad i svensk rätt. När personuppgifter behandlas ska ändamålet med behandlingen vara angett och tydligt avgränsat. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Tjänsten är att administrera användarens avtal med Socialstyrelsen för att använda tjänsten. De personuppgifter som behandlas av Socialstyrelsen i Tjänsten är Användarens för- och efternamn, mejladress samt kontaktuppgifter till organisationen som Användaren företräder.

2. Personuppgiftsansvar

Den som har ett personuppgiftsansvar ansvarar för hur personuppgifterna hanteras. Som infrastrukturansvarig för Tjänsten ansvarar Socialstyrelsen för att de personuppgifter som behandlas i Tjänsten skyddas enligt dataskyddförordningens krav på säkerhet. För behandlingen av personuppgifter i Tjänsten ansvarar den organisation som Användaren företräder. Dataskyddsförordningen gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

3. Hur länge sparar Socialstyrelsen personuppgifter i Tjänsten

Personuppgifter i Tjänsten sparas en dag efter att Användaren har skickat in beställningen till Socialstyrelsen. Om Användaren väljer att ta bort ett påbörjat beställningsformulär raderas det egna utrymmet och eventuella personuppgifter omedelbart. Ett påbörjat beställningsformulär som inte har skickats in till Socialstyrelsen inom 30 dagar raderas.

4. Skyddade personuppgifter

En användare som har skyddade personuppgifter ansvarar själv för att informera Socialstyrelsen om detta.