Om standardrapporten

Standardiserad statistikrapport (standardrapport) är en tjänst som genererar deskriptiv statistik i aggregerade tabeller för en önskad population. I standardrapporten tas statistiken fram på ett automatiserat sätt, och därför är val och redovisningsnivåer begränsade.

För skräddarsydd statistik, gå till Statistikbeställning

Standardrapporten är tänkt att ge en grov bild av en population definierad av diagnoser från patientregistret och/eller läkemedel från läkemedelsregistret. Den kan användas som ett första steg innan en skräddarsydd statistikbeställning eller beställning av data för forskningsändamål. Detta är ett sätt att erbjuda statistik som är mer flexibelt än statistikdatabasen, med ett lägre pris och snabbare leverans än skräddarsydda statistikbeställningar.

Standardrapporten merför en kostnad. För mer information Läs mer under Tid och Kostnad.

Vad innehåller en standardrapport?

Vid beställning av rapporten väljer du vilka läkemedel och/eller diagnoser du vill bygga din statistik på. Vid beställning av rapporten skickar du en lista med läkemedel och/eller en lista med diagnoser. Populationen från läkemedelsregistret (LMED) definieras då som de personer som fått något av de valda läkemedlen expedierade under en vald tidsperiod, och populationen från patientregistret (PAR) definieras som de personer som fått någon av de valda diagnoserna under en vald tidsperiod. Utöver dessa redovisas snittet av dessa två populationer (BÅDA), dvs. de personer som både fått läkemedel expedierade och haft någon av diagnoserna, samt totalpopulationen (TOTAL) som består av de personer som ingår i åtminstone någon av ovanstående populationer.

imageks6o.png

Om du valt flera läkemedel eller diagnoser, tänk då på att ingen redovisning sker
per valt enskilt läkemedel eller per enskild vald diagnos.

Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om förskrivna och expedierade läkemedel som hämtats ut mot recept. Registret innehåller inte några uppgifter om rekvisit-ionsläkemedel. För mer information om vilka uppgifter som finns i läkemedelsregistret, se läkemedelsregistrets webbsida.

Observera att patientregistret inte innehåller några uppgifter om primärvård utan endast uppgifter om vårdkontakter inom sluten vård och läkarbesök i specialiserad öppen vård. För mer information om vilka uppgifter som finns i patientregistret, se patientregistrets webbsida. 

En standardrapport består av två delar, som levereras som två olika excelfiler:

 • Population
 • Topplistor

I excelfilen Population beskrivs de fyra ovan nämnda populationerna uppdelat på ål-der, kön och län. Dessutom redovisas hur många av personerna i respektive popu-lation som fått något av läkemedlen expedierat och/eller fått någon av diagnoserna under respektive år.  

I excelfilen Topplistor redovisas för respektive population de 20 vanligaste utfallen för maximalt sex olika utfallstyper under en vald tidsperiod:

 • Expedierade läkemedel
 • Verksamhetsinriktning för förskrivning av läkemedel
 • Huvuddiagnoser
 • Kirurgiska vårdåtgärder
 • Medicinska vårdåtgärder
 • Rekvisitionsläkemedel

Exempel på standardrapport

Här hittar du exempel på hur en levererad standardrapport kan se ut.
För en beställning från båda registren se exempel 1, för en beställning från enbart läkemedelsregistret se exempel 2 och för en beställning från enbart patientregistret se exempel 3. Observera att siffrorna i excelfilerna är påhittade.

Exempel 1: Population - urval från läkemedelsregistret och patientregistret
Exempel 1: Topplistor - urval från läkemedelsregistret och patientregistret
Exempel 2: Population - urval från läkemedelsregistret
Exempel 2: Topplistor - urval från läkemedelsregistret
Exempel 3: Population - urval från patientregistret
Exempel 3: Topplistor - urval från patientregistret

Möjliga val

Valmöjligheter:

Rapportens population skapas utifrån valda parametrar som anges i beställnings-blanketten. Se beställningsblanketten för exakt vilka val som finns

Valmöjligheter:

 • Bakgrundsvariabler:
  • Åldersindelning: 0–17, 18–64, 65+ alternativt 0–17, 18–74, 75+
  • Kön: Män, kvinnor eller båda könen
 • Register:
  • läkemedelsregistret
  • patientregistret
 • Patientregistret:
  • Diagnoser: ICD-10
  • Enbart huvuddiagnos eller både huvuddiagnos och bidiagnos
  • Sluten vård och/eller läkarbesök i specialiserad öppen vård
  • Tidsperiod
 • Läkemedelsregistret:
  • Läkemedel: ATC-koder, varunummer eller NPL-pack-ID
  • Tidsperiod
 • Tidsperiod för årsvis redovisning
 • Tidsperiod för topplistor
Excel: Population

I excelfilen Population finns sex flikar:

• Allmänt om standardrapporten: innehåller kort övergripande information om standardrapporten.
• Om beställd rapport: hittar du mer specifik information om just din rapport och dina val som gjordes vid beställningen.
Kolumninfo: redovisar vad varje kolumn innehåller i tabellerna.
Läkemedelslistan: listar de läkemedel som eftersökts i beställningen och sista kolumnen visar om det valda läkemedlet påträffades i läkemedelsregistret under vald tidsperiod.

Statistiken finner du i de två sista flikarna, Hela tidsperioden och Årsvis redovisning.

Hela tidsperioden: redovisar antal personer som fått något av valda läkemedel expedierat och/eller fått någon av valda diagnoser under hela den valda tidsperioden.
Årsvis redovisning: redovisar antal personer i respektive population som fått något av valda läkemedel expedierat och/eller fått någon av valda diagnoser under respektive år.

Excel: Topplistor

I Excelen Topplistor finns det maximalt 28 flikar, beroende på vilka register som har inkluderats i beställningen. Om rapportens population endast innehåller urval från patientregistret och inte läkemedelsregistret, kommer inte de fyra flikarna Verks – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA vara med i rapporten eftersom Topp verks avser verksamhetsinriktning för förskrivning av de läkemedel som definierar populationen. Om vald tidsperiod innefattar år före 2006, visas inte ATC – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA eller Verks – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA, eftersom läkemedelsregistret inte fanns då.

Följande fyra flikar innehåller information om topplistorna:

 • Om beställd rapport: här hittar du kort information om tabellerna samt dina val vid beställningen.
 • Innehåll: en överblick av vad excelfilen innehåller samt att du enklare kan ta dig till en specifik flik.
 • Kolumninfo: består av en beskrivning av vad kolumnerna i tabellerna innehåller.
 • Läkemedelslistan: listar de läkemedel som eftersökts i beställningen och sista kolumnen visar om det valda läkemedlet påträffades i läkemedelsregistret under vald tidsperiod.

Statistiken redovisas i upp till 24 flikar, för maximalt sex olika utfallstyper (ATC, Verks, Hdia, KKÅ, KMÅ och Atco) för respektive population (Totalt, LMED, PAR och BÅDA).

 • ATC – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA: redovisar de vanligaste förekommande ATC-koderna i läkemedelsregistret för respektive population. Om urvalskriterierna inkluderar urval på läkemedel, redovisas även de ATC-koder som motsvarar valda läkemedel, under förutsättning att det finns minst 10 personer. Om vald tidsperiod innefattar år före 2006, visas inte flikarna, eftersom läkemedelsregistret inte fanns då.
 • Verks – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA: avser verksamhetsinriktningar i läkemedelsregistret, där de vanligaste förekommande verksamhetsinriktningarna för respektive population redovisas. Observera att det är verksamhetsinriktningarna för de expedierade förskrivningarna av de läkemedel som ingår i urvalskriterierna som redovisas.
 • Hdia – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA: redovisar de vanligaste förekommande huvuddiagnoserna i patientregistret för respektive population. Både sluten vård och specialiserad öppen vård har beaktats. Om urvalskriterierna inkluderar diagnoser, redovisas även dessa under förutsättning att det finns minst 10 personer.
 • KKÅ – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA: redovisar de vanligaste förekommande kirurgiska åtgärderna i patientregistret för respektive population. Både sluten vård och specialiserad öppen vård har beaktats.
 • KMÅ – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA: redovisar de vanligaste förekommande medicinska åtgärderna i patientregistret för respektive population. Både sluten vård och specialiserad öppen vård har beaktats.
 • Atco – Totalt/ LMED/ PAR/BÅDA: avser läkemedel i patientregistret, dvs. rekvisitionsläkemedel (ATCO) som administrerats till personer inom sluten eller specialiserad öppen vård. De vanligaste förekommande ATC-koderna (ATCO) i patientregistret för respektive population redovisas. Om urvalskriterierna inkluderar urval på läkemedel, så redovisas även de ATC-koder som motsvarar valda läkemedel, under förutsättning att det finns minst 10 personer. Observera att det är stort bortfall av rekvisitionsläkemedel i patientregistret.
Röjandekontroll

I standardrapporten används en strängare röjandekontroll än i t.ex. en statistikbeställning. Detta görs för att rapporten ska kunna genereras på ett automatiserat sätt samt för att möjliggöra ett eventuellt framtida utlämnande av liknande skräddarsydd statistik. 

I de fall då antalet personer i en cell är mellan 1 och 9 ersätts antalet med ett kryss (X), för att inte riskera att röja uppgifter om enskilda personer. Ytterligare celler kryssas vid behov för att inte celler med 1-9 personer ska kunna räknas fram. Detta gör att även antal större än 9 kan ha ersatts med kryss.

Framöver kan en finare (mindre grov) automatiserad röjandekontroll eventuellt tas fram.

Publiceringsdatum: