Exempel på statistik du kan beställa

Det finns flera olika sätt att få ut statistikunderlag på som beror på syftet med uttaget. På den här sidan ger vi tips och exempel på vad man kan få ut som statistikbeställning.

När statistik inte finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats eller i publicerade rapporter och tabeller kan du istället göra en statistikbeställning. Statistik kan beställas från ett eller flera register och uppgifter från olika register kan även samköras. Det går också att göra löpande beställningar som pågår under en begränsad period, högst ett år. Dessa kan göras månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. 

Uppgifterna som lämnas ut i en statistikbeställning innehåller inga uppgifter som pekar ut enskilda personer och kräver därför ingen etikprövning. 

Statistikbeställningar i tabellformat

Du kan beställa statistik från ett eller flera register och det går också att samköra uppgifter från olika register.

Här finns exempel på statistikbeställningar som vi kan lämna ut presenterat i tabellformat.

Exempel på hur beställningsprocessen ser ut

När din beställning kommit till oss tilldelas du en handläggare som hjälper dig. Det kan behövas att ni för en dialog i början av processen för att landa beställningen så rätt som möjligt. De exempel som vi hämtat från verkligheten beskriver beställningsflödet och de frågor som kan förekomma längs vägen.

I det här exemplet får du följa en beställning av statistik för läkemedlen filgrastim och pegfilgratism med förskrivning per indikation från läkemedelsregistret och patientregistret.

Du gör din beställning

Du börjar med att logga in i e-tjänsten Beställa data och statistik där du specificerar din beställning. I formuläret anger du bland annat:

 • information som gör det lättare för oss att hantera din beställning
 • vilket eller vilka register statistiken ska hämtas från
 • hur beställningen ska avgränsas
 • urvalskriterier
 • hur tabellen ska presenteras. Och här går det att ladda upp exempel på hur tabellen ska ställas upp.

När allt är klart skickar du iväg formuläret med ett enkelt klick.

Vi mejlar tillbaka en specifikation av din beställning

Handläggaren går igenom beställningen och mejlar tillbaka en specifikation om hur hen uppfattat den. Du godkänner alternativt kontaktar oss för komplettering. I specifikationen är det inte ovanligt att du får frågor som du behöver besvara. På så sätt säkerställer handläggaren att du får den beställning som du förväntat dig.

Specifikationen kan se olika ut beroende av omfattning på beställningen. I det här exemplet specificerar vi:

 • Vilka register uppgifterna är hämtade ifrån och från vilket/vilka år.
 • Typ av information som använts för selektion och bearbetning.
 • Beskrivning av vilken metod vi använt för att ta fram statistiken
  • Ur läkemedelsregistret selekteras patienter med minst ett uttag av läkemedel med ATC-kod L03AA02 respektive L03AA13 under år 2017 för folkbokförda i region Stockholm (länskod=01 används för selektion av region Stockholm). Information om patienternas diagnos och åtgärdskoder hämtas från patientregistret. För respektive ATC-kod delas patienterna in i följande kategorier:
   • (i) Antal patienter som under år 2017 registrerats med en diagnos C00-C97 och som inte har åtgärdskod DR001-DR061 inom en tidsrymd av en månad av förskrivningen/uttagen.
   • (ii) Antal patienter (oavsett diagnos) som har åtgärdskod DR001-DR061 inom en tidsrymd av en månad av förskrivningen/uttagen.
   • (iii) Antal patienter som under år 2017, registrerats med diagnos B20-B24, O98.7.
   • (iv) Övriga patienter som inte uppfyller kriterierna ovan.
 • Frågor vi behöver få besvarade för att säkerställa att beställningen blir så korrekt som möjligt:
  • Ska både huvuddiagnos och bi-diagnos användas?
  • Kan vi skatta en månad med 30 dagar?
  • Kommentar/fråga: De tre första grupperna behöver inte med nödvändighet vara disjunkta, är det korrekt uppfattat?
 • Uppskattat antalet timmar vi behöver för att ta fram uppgifterna och en ungefärlig kostnad.
 • På vilket sätt vi levererar materialet.
Nu är din beställning färdig för leverans

Vi levererar materialet på överenskommet sätt och vi anger det slutliga beloppet som vi fakturerar. Vid behov kommenterar vi också leveransen. I det här exemplet lämnade vi följande kommentar:

”När det gäller åtgärdskoderna i relation till expeditionsdatum av läkemedel (påverkar grupp (i) och grupp (ii)), så har slutenvård och specialiserad öppenvård år 2016 och 2017 använts (årgång 2018 inte klar). Det gör att vissa individer som hämtat ut läkemedel i december år 2017, inte har kunnat följas i 30 dagar efter expedieringen”.

Resultatet för den här beställningen levererades i Excel-format.

Kontrollera att materialet innehåller det som önskats. Hör av dig till din handläggare inom ett par veckor om du har frågor eller synpunkter. Ett tips är att spara ditt ärendes diarienummer, XXXX/2021, det underlättar handläggningen vid framtida kontakter. 

Egen studiepopulation

För en statistikbeställning kan du som beställare, om lagstöd finns, även skicka in en egen studiepopulation med personnummer. Vi kan sedan samköra populationen mot våra register och lämna ut aggregerade uppgifter om populationen.Vid bortfallsundersökning av egen studiepopulation krävs dock etikprövning.

Prövning av statistikbeställningar

Alla beställningar är unika och vi prövar varje beställning, både för aggregerad statistik och data på individnivå. Det innebär att vi granskar beställningen utifrån olika aspekter.

Om beställningen innehåller variabler som till exempel åldersgrupp och region kontrollerar vi att det finns ett tillräckligt stort antal patienter i varje kombination av åldersgrupp och region. Det kan annars bli aktuellt att göra en annan, mer relevant indelning, eller en indelning så att uppgifter inte kan peka ut enskilda individer.

Beställning av statistik på individnivå

Då du beställer statistik på individnivå blir uppgifterna som vi lämnar ut anonymiserade så att den enskilde inte riskerar att pekas ut.

 • Materialet levereras med anonymiserat löpnummer.
 • Inga exakta datum kan redovisas.
 • Ålder kommer redovisas i lämpliga åldersgrupper, där åldersgruppen vid ett av tillfällena är det som redovisas.
 • Om olika län registrerats vid olika tillfällen för en patient, behöver detta hanteras.
 • Verksamhetsinriktning och specialutbildningskod redovisas oftast för de mest förekommande fallen. Resten grupperas som övriga.

Begränsningar

Vi lämnar inte ut läkemedelsstatistik som ger information om försäljningsvolymer som kan röja ett företags ekonomiska förhållanden. Läs mer om vilken läkemedelsstatistik som kan lämnas ut och vad som inte kan lämnas ut.

Normalt lämnar vi inte ut helårsstatistik för det senaste året förrän den officiella statistiken har publicerats. Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik.

Donationsregistret

Uppgifter från donationsregistret kan inte lämnas ut och samköras med andra register för forskningsändamål, vi kan endast lämna ut vissa aggregerade uppgifter. Här hittar du statistik som är baserad på donationsregistret.

Publiceringsdatum: