Exempel på statistik du kan beställa

Det finns flera olika vägar att sätta samman statistikunderlag beroende av vilket ditt syfte med uttaget är. På den här sidan ger vi tips och exempel på vad man kan få ut som statistikbeställning.

När statistik inte finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats eller i publicerade rapporter och tabeller kan du istället göra en statistikbeställning. Statistik kan beställas från ett eller flera register och uppgifter från olika register kan även samköras. Det går också göra löpande beställningar som pågår under en begränsad period, högst ett år. Dessa kan göras månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. 

Uppgifterna som lämnas ut i en statistikbeställning innehåller inga uppgifter som pekar ut enskilda personer och kräver därför ingen etikprövning. 

Här finns exempel på statistikbeställningar som vi kan lämna ut presenterat i tabellformat.

Egen studiepopulation

För en statistikbeställning kan du som beställare, om lagstöd finns, även skicka in en egen studiepopulation med personnummer. Vi kan sedan samköra populationen mot våra register och lämna ut aggregerade uppgifter om populationen.Vid bortfallsundersökning av egen studiepopulation krävs dock etikprövning.

Prövning av statistikbeställningar

Alla beställningar är unika och vi prövar varje beställning, både för aggregerad statistik och data på individnivå. Det innebär att vi granskar beställningen utifrån olika aspekter.

Om beställningen innehåller variabler som till exempel åldersgrupp och region kontrollerar vi att det finns ett tillräckligt stort antal patienter i varje kombination av åldersgrupp och region. Det kan annars bli aktuellt att göra en annan, mer relevant indelning, eller en indelning så att uppgifter inte kan peka ut enskilda individer.

Beställning av statistik på individnivå

Då du beställer statistik på individnivå blir uppgifterna som vi lämnar ut anonymiserade så att den enskilde inte riskerar att pekas ut.

  • Materialet levereras med anonymiserat löpnummer.
  • Inga exakta datum kan redovisas.
  • Ålder kommer redovisas i lämpliga åldersgrupper, där åldersgruppen vid ett av tillfällena är det som redovisas.
  • Om olika län registrerats vid olika tillfällen för en patient, behöver detta hanteras.
  • Verksamhetsinriktning och specialutbildningskod redovisas oftast för de mest förekommande fallen. Resten grupperas som övriga.

Begränsningar

Vi lämnar inte ut läkemedelsstatistik som ger information om försäljningsvolymer som kan röja ett företags ekonomiska förhållanden. Läs mer om vilken läkemedelsstatistik som kan lämnas ut och vad som inte kan lämnas ut.

Normalt lämnar vi inte ut helårsstatistik för det senaste året förrän den officiella statistiken har publicerats. Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2020.

Publiceringsdatum: