Nationella kvalitetsregister

Förutom de lagstadgade hälsodataregistren finns även ett stort antal nationella kvalitetsregister inom vården.

Kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem och insatta åtgärder och bidrar till att utveckla vården.

De nationella kvalitetsregistren är kopplade till ett registercentrum som finns i respektive sjukvårdsregion. Du hittar mer information om vilka kvalitetsregister som tillhör vilka registercentrum och vad registercentrumet erbjuder t.ex. forskare på respektive webbplats:

Registercentrum Norr

Registercentrum Syd

Registercentrum Västra Götaland

UCR, Uppsala Clinical Research Center

QRC Stockholm

Registercentrum Sydost

Regionalt cancercentrum i samverkan

Det finns också en sammanställning av de nationella kvalitetsregistren hos Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister

Täckningsgrader

Varje år presenterar vi en sammanställning av täckningsgradsjämförelser mellan kvalitetsregister och hälsodataregistren. Täckningsgraden ger ett mått på hur många som rapporteras in till respektive register och är därmed ett kvalitetsmått på registret. Mer information om de täckningsgradsjämförelser vi gjort under året finns i tabellen nedan, inklusive i den metodbilaga som vi tagit fram.

Täckningsgrader 2019

Bilaga – Tabeller – Täckningsgrader 2019

Bilaga – Att beräkna täckningsgrad för de nationella kvalitetsregistren jämfört med Socialstyrelsens register – Täckningsgrader 2019

Publiceringsdatum: